فرهنگی
فرهنگی جدید

ضرب  المثلهاي   بير جندي                      نوشته: فرامرز مهدوي

1.  گوساله به روز گار گاو مشو     2.   خجالت بز مكشه كه جمل مياره    3  .اب بيومدو تيمم باطل شد          4.   او از او نمجنبه              5. او از اسيا افتاده  6.        او از دستي نمچكه

 07.  او از دهني كش گرفته بود     8.   او از سرچشمه گل الود بوده        9.  اب به اب شدن .

10. او ور اتش ريختن     11.او خوردن ره از خر بايد اموخت وراه رفتن را از گاو

12. حوض انبار كه شلوغ باشه كوزه زياد مشكنه       13. اب خوشه از گلويي اته نشد  .

14. او در غربال هو وختن.     15.او ره گل الود كرده وماهي گرفته 16  اويه رخته شده دگه جم نمشو    17. او رمشو بدزدن ولي نم ره كه نمشو بدزدن     18. او زر كاه انداختن   

19.   چلو صافي ور كفگير مگه تو كل دازي .   20. او كه سر بالا مره قورباقه ابئ عطا مخونه   يا هفتير  كش مشو.  21.   او گيري نمكنه وگرنه شناگر ماهريه  22.  او واتش خو جا خور وا مكنه    23. او كه مره به حد رودخونه     چه خودي بخوره چه بيگانه. 24.   نمه كه اتش بيار معركه شي  25.      اخر پيري ومعركه گيري   .   26.   گذر پوست به دباغ خونيه

27.    اوخوري پا كاهدوني ايه.  28.   رسمون مفت گير اردي مه خور خفه كني  

29.  ادمي از هرچه كه بدي ميه به سري ميه     30. ادمي از سنگ سخت تره واز گل نازك تره

31.ادم بايد لقمه اندازه دهن خو ورداره.   32. ادم ليسك خو كرباس مبينه .   33. ادم بايد نگاه دسمايي خو كنه. نه نگاه همسايي خو كنه ؟.    34. ادم بي بچه، پادشاه بي غمه  

35. ادم خو دوبار به دنيا نميه.   36. ادم پولدار رو سبيل شاه نقاره مزنه

37. ادم تنبل را فرموده  وهزار نصيحت ازي بشنو      38. ادم ترسو هميشه سالمه

 39. ادم خوش مامله شريك مال مردمه  . 40.  ادم خيس ازاو نمترسه   41. ادم دس پاچه دوتا پاخور تو يه پاچه مكنه .   42. ادم زرنگ از چنگ خو اويزو ايه.     43. ادم زرنگ سال دو جفت كوش بيشتر از بقيه پاره مكنه     44. ادمي بايد دور خور بينه .    45. ور ادم بد دوبار سلام کنی

46. ترك عادت مرض مياره . 47. بني ادم بني عادته. 48. اگر كار زنو هر روزه باشه سگو خود گربه ها ره جومه باشه .  49. اي مرده به اي همه زارو شيون نميرزه  50. ادم شل واي همه دغل.51. ادم عاقل ره يه اشاره باسه   52. ادم عاقل به رسمون اينو او به ته چاه نمر ه            

53. ادم قرتي وخر پير بار ره  به سرا  نمرسونه  54. ادم كچل از زلف خوشي نميه  55. ادم گدا نه عرسي داره نه عزا    56. ادم گدا واي همه ادا دگه به هم نميه    57. ادم گشنه سنگ هم مخوره    .58. ادم ناشي سرناره از سر گشادينجه مزنه .59. ادم نفهم هزار من زور داره           60. ادمي شير خم خورده .   61. ما اردون خور هو وختم وغربل خور ودال كردم  

  62. ادمي زاد تخم مرگه.  63. اي ارزور به گور خي برد    64. اسوده كسي كه خر نداره از كاه وجويي خبر نداره  65. همچ اسيا باش  درشت بستو ونرم پس ده.   66. اش همسايه روغن غاز داره  . 67. امرو افتو از كدو بر سر زده  . 68. اوفتابه خرج لحم نكو    69.  افتو هميشه پشت ابر نممونه  .70. اوفتابه ولگن هفت دست شام ونهار هيچي  71. الاخون وولاخون شدن         72. بيومدي ابرويير درست كني چشيرم كور كردي  . 73. چه النگ ودلنك خود خو داري

 74. ان را كه عيانه  چه حاجت به بيانه     75. جو ان در اينه نمبينه ولي پير در خشت خم مبينه

76. هرچه برشته بودم پنبه شد  77. ارباب كچل نوكر مو دار نميه  .78. انرا كه حساب پاكست از محاسبه چه باكست      79. اوقدر سمن هايه كه ياسمن دگه تونجه پيدا نمشو

 80 . هموقدر كه رو زمي ايده دو اوقدر تو زميناده .81 . اوقدر اير بار كو كه بكشده نه اوقدر كه اير  بكشده . 82. اوقدر كه تو مچريدي پس دمبي تو كجه؟ .83. اوقدر مار بخورديه كه دگه افعي شديه 84. اب از اسيا مشنوم ولي ارد نمينم       85. اواز دهل شنيده از دور خوشه  86. از وق سگ، روزي گدا كم نمشو        87. اه در بساط ندارده كه خود ناله سودا كنده  

88. اجل سگ كه برسه نون چوپور مخوره 89. غلوم به كار نمرفت وقته كه مرفت جمعه مرفت    90. ابله مگه وديونه هم باور مكنه .91. احمدك نه درد داشت نه بيماري جوالدوز ره ور خو مزددو مناليد     .92. ارث پدر خور از مو مايي      93. ميراث خرس به كفتار مرسه

94. او بشر از او هم كره مگيره   95. از اتشي گرم كه نشدم هيچي، از دودي هم كور شدم  96. از اسيا كه ودر اومدي تور به سنگ وپارنگ چه مه     97. از ان نترس كه هاي وهوي دارد ازو بترس كه سر دتو دارد  .98. از اسب دو واز صاحبي هم جو   99. از خرس مويه هم غنيمته 

100. ازي ستون تا او ستون فرجه 101. مور از بو مخونن واز در رونن

102. از بس گفتم زبون ما مو بدرارد  103. از بي عرضه گي سگ مانه كه شغال تو كاه دون ما بچه مكنه      104. ما خو از بي كفني زنده ايم . 105.از چاه تو چاله افتادن .   106. از حلوا حلوا  گفتن دهن ادم شيري نمشو   106. از دعا گربه بارو نميه.  107. از  ده تخته نمد يه لچكه هم بدر نميه      108. او در هاون هوكفتن     109.داري باد در قفس مكني

110. از رو بخار معده حرف مزنده   111. ادم از سرما بمره بهتره كه پالون خر دبر خو كنه                 112. همگي شما از سرو ته يه كرباسي  113. از روباه مگن شاهد تو كنه مگه دم مونه

114. بلا خر ور گو خورد 115.ما خو از كسه خورد بر د ندارم  116. از كيسي خليفه مبخشي

117. از گدا چه يه نونه بستوني چه يه نونه وري دي 118.  اي مو يو تو اسيا سفيد نشده 

119. از ما گفتن واز شما يو نشنيده  120. از نو كيسه غرض مكو  اگه غرض كردي خرج مكو 121. نو كيسه  قبا ديده  ور كنج قبا ريده       122. از هول حليم تو ديگ نفتكي ؟

123.  يه گوشي دره و گوش دگري در وازه 124. اسب پيش كش ره خو كسه دندونونير ور نمشماره   125. هم از تروبه مخورده وهم از اوخور.   126. خره  ره گم كردي ورد نعلي مچرخي   127. استخونور پيش گو انداختي وكاه ره پيش سگ   128. اشتر كه خار مايه گرده خور دراز مكنه     129.اشكي دم مشكينه    130. اگه اب نميارده كوزرم نمشكنده   

131. اگه او چغندر نپزه موهم دگ نجوشم     132. تو اگه بل زني برو خيد خور بل زن

133 هرچه پشت گوش خور بيني اورم خي ديد.134. اگه پيرم و ملرزم هنو به صد جوو ميارزوم 135.  تخم مرغ تو دستينه، دگه زرده نداره    136. هرچه چغندر گوشت شو هم زه هم دوست مشو  .137. از دو چش يه چشر مدزده   .138. اگه پدر خور اياد نمداده ادعايه پادشاهي مكرده   139. اگه پشت گوش خور بيني مورم خيديد 140. اگه خاله ريش مداشت وري مگفتن خالو 141. اگه دنيار اوببره دل اير خو مبره  142. اگه شكلير در خلا بكشن افتابه رم مكنه 143. هرچه از ديوار صدا شنيدي از او هم متوني بشنوي 144. اگه مو ساربونم مدونم شتر ره كجه بخوابونم145. كارد ور اشكمي زني  خوبدر نميه146. كاه از تونيه كاه دو خو از تونه  147. اگه گوشت هم ره بخورن استخون خور پيش غريبه نمندازن

148. قمار باز اگه دل خور ونده دلي متركه  149. مايي عزيز باشي يا دور شو يا كور شو 150. مهمون يكه بو صاحب خونه  بري گويه مكشه 151. اگه نخورديوم نون گندم ولي ديديوم دست بچه مردم 152. نشاشيدي شب دراز ا ست 153. اگه هوس بود مار همي بس بود

154. يه الم شنگه راانداختن        155. يكره مخري هنو دوتا نداري

156. چور كه ورمداري گربه دزده حساب خور مكنه

 157. انتظار بلا سخت تر از خود بلايه  158. انگور خوب ره شغال مخوره     159. خربزه خوب نصيب كفتار مشو 160. اوضاع قمر درعقربه161. اول برادري خور ثابت كو بعد ادعاي ميراث پدر كو 162. دعوا سر خيد بهتر از اشتي سر خرمنو نه    163. اول چاه ره ور كن بعد مناري ره بدزد             164. اي در رو اي پاشنه نمه چرخه 165.  اينجه پشه ره د هوا نعل نكنن  166. اينجه خر ره خود نمد داغ مكنن  167.  اي چاه واي هم رسمو 168. اي راه كه تو مروي  به تركستانست       169. اي سرمو واو هم شمشير تز تو    170. گردن ما از مو باريك تره       171. اي سي هم بالا خمسي 172. اي شتر در خونه هر كسه نمخوابه               173. اي فتيله ره از گوش خو بدرار 174. با اي همه خر، ما دارم پياده را مرم

175. اي قبر كه تو سرينجه گريه مكني تونجه مرديه نيه 176. خودي اگه بكوشه به سايه مكشه 177. اگه صد سال بشم پير زمونه هنوزم وري جونو داروم سرونه 178. تموم لذت دنيا به جون كندن نمي يرزه 179. تموم شد كار پوستي بموند ه پيش وپشت وهردو استي

 180. انگار مويير اتش زدن       181. پنداري دوا دخوردي دادن 182. پنداري دعا دخوردي دادن 183. خدا سرمار دخورد لباس مده 184. هر سه يه عقله داره 185. هركه نون عقيده باطن خور مخوره 186. ارث از خونه بدر نمشو 187. ارث اگه مشته بو ادم بايد بخوره 188. از درخت كج نهال راستو 189. از كج راستو از راستو كج؟190. بچه چقوك از پدر مادر خو جيك جيك ياد مگيره 191. ادم سگ بچرونه بهتره كه بچي خورد نگه داره 192. از دست بچي خورد سنگ پنج مه ار ديوال 193 . عقل از شهر پند از كلاته             194. تكليف فنودي مكنه 195. ادم بيكار خدا ازي بيزار       196. ادم بيكار جادوگر مشو 197.ادم بيكار دخو بو بهتر كه بيدار باشه 198. باد اورده ره باد مبره 199. با خرس تو جوال مرو      200. وسطكي يه باد تونجه خوره 201. بار خور ور ستي                       202. بار كج به منزل نمرسه 203. زبون خوش مارره از سوراخ بدر مياره     204. بازي بازي با ريش بابا هم بازي                  205. خود كله كل ما مايي استا شي 206. خود  طناب  پوسيدي كسه به چاه نمرن       207. كد خداي ده ره ببين وده ر بچاپ                       208. شريك دزد و رفيق قافله 209. خود دزد دمبه مخوره وخود چوپو گريه مكنه   210  . بالا بالا مار راه نمدن پايي پايي هم جا ما نيه       211. با ماه هونشيني ماه مشي با دگ هونشيني سياه مشي          212. اي پشت بو طاقت لقت نداره 213. با نردبو نمشو به اسمو رفت     214. با هر گله يه خاره هايه 215. با يه دست دوتا هندونه نمشو ورداشت               216. خود يه گل بهار نمشو                             217. بترس از كسه كه از خدا نمترسه  218. بچه حلال زاده ودايي خو مشو    219. بچي سر پيري زنگولي پا تابوته      220. بچي سر راهي ورداشتم كه پسر مو شوده شوهر مو شده                 221. بخت كه بر گرده اسب تو طويله خر گرده222. بده كار ره اگه به حال خو وا بگزاري طلب كار هم مشو 223. حساب حسابه كاكو برادر       224. شيطور شير برنج مدده 225. صد كلاغ ره يه كلوخه باسه 226. بر كسه بمر كه بر تو دتو شو 227. بري كور چه برقصي چه بخوني 228. بري تو قندو قروت يكيه 229. بر همه مادري مكني بر ما زن پدري 230. بر گذشته ها صلوات 231. بز حاضر ودرد هم حاضر               332. بز خري نكنه دگه 233. يه بز گرگه گله ره گرگ مكنه   234. بزو بزو نمير بهار ميه خربزه وخيار ميه      235. بعد از چهل سال گدايي شب جمعه ره فراموش كردي ؟               236. بنده زر خريد ازاد تر از بنده اشكه

237. به ادم تنبل فرموده تا هزار تا نصيحت بشنوي 238. به بوي كباب بيومدوم ديدم خر داغ مكنن  239 . به در مزنن كه ديوار بشنوه 240.به حسن خو مناز كه به تبي بند ايه به مال خو  نناز گه به شويه  بنده  241.  به شتر مرغ مگن پرواز كو مگه مو شترم وري مگن بار ببر مگه مو مرغم      242. به مرغي نمشو كش گفت     243. در سرا مردم رمكشم توسرا خور مكشم            245. با يه تير دو نشو مزنن 246. دماغي ور لاخ خورد          247. دماغير بگيري نفسي اته مشو 248. پا از گليم خو درازتر كردن  249. پا خور تو يه كوش كردن 250. پارسال دوست امسال اشنا               251. تو خو از بيخ عربي 252. پا چراغ هميشه تاريك ايه   253. پا خر يه بار تو چاله مفته 254. پته كسه ره  رو او رختن   255. پشت دست خور داغ كرده 256. پشه ور اشتر مگه تو جونوار نداري   257. پول بي زبوره دست ادم زبو دار نمدن       258. پول خو علف خرس نيه 259. سر پل خر گيرو نوبت تو خه شد    

 260 . پول كه زياد مشو هم خونه تنگ مشو هم زن زشت مشو 261. پيازي دستينه ورد نو مگردده   262. تا تنور داغه بايد نو پخت 263. تا از غلاف چه بدر ايه    264. مادر ندهد شير به فرزند خموش  265. تا پا رو دم سگ نني وق نمكنه     266. قال بوج ره اشور نكن

 267. تا عاقل بره ور او زنه دگه ديونه از او رد شده 268. تا گوساله گو شود دل صاحبي او شود     269. تا نباشد چيزكي مردم نگويند چيزها 270. تخم اينجر ملخ بخورده       271. تخم مرغ دزد شتر دزد مشو 272. تخم مرغه كنيده  ور ديوار زنيده  هيچي نمگده        273. تك وتوكه  چني ادي ميه                                     274. ترس برادر مرگه 275. تو اي طرف جو و ما اي طرف جو         276 . توبه گرگ مرگه 277. توبه قمار باز بي پولي يه             278. سنگ تو تاريكي اندخته 279. جواب هاي هويه                        280.ديدم  جا ترو بچه نيه 281. جاديه كه دزد بزنه تا چهل رو دگه امن ايه           282. جو ور عزرائيل نمدده                             283. جا مرد دوزنه تو مسجده  284. جنگ اول به از صلح ا خره       285. جوون ره به زن گرفته وپير ره به خر خريده مفرستي            286. دنيا ديده بهتر از دنيا خورديه 287. چاقو دستي خور نمه بره      288. چاه كن هميشه ته چاه ايه289. خاكينجه دامن گيره 290. حقيقت تلخه اين كون خيار سبز 291. خونه گرگ هميشه خالي ايه  292. خر اخور خور گم نمكنه 293. خر ره بايد جايه ور بندي كه صاحبي راضي باشه                   294. خلايق ره هر چه لايق 295. خودم كردم كه لعنت بر خودم باد 296.  مردكه گرگ  بارو ديديه                 297. دارندگي وبرازندگي 298. داشتم داشتم حساب نيه دارم دارم دارم حسابه 

299. داغ دل مور تازه كردي            300. در باغ سبز نشوني داده 301. در به تخته اي خورده       302. تو تنور چوبي نمشو نو پخت 303. در خونه هر چه هست مهمو هركه هست       304. در ديزي باز ايه حياي گربه كجه             305. دروغ خو استخو نداره

306. ديونه ،ديونه ره كه مبينه خوشي ميه 307. رد مورشك ره رو برف يا كاسي چيني  مزنده

  308.  رس كسي را كشيدن          309. ريش وقيچي دست شما 310. زبون ما خو مو بدرارد              311. زر بال كسي را گرفتن312.  سايه كسه ره خود تير زدن           313 . سر به زنگا اير بگيري 314. سر ما خو بي كلا بموند                       315. سري تو حسابه 316. شاخ غول خو بنشكستي          317. شب دراز ايه وقلندر بيدار 318. شير هرچه كه پير شو ولي هنو به شغال ور ميه 319. طمع زياد مايه جوون مرگي يه        320. قسم تور باور كنم يا دم خروس تور 321. كار از محكم كاري عيب نمكنه 322. اي كار، كار حضرت فيله

323. كارد به استخو رسيده 324. كاه از تونيه كاه دو خو از تونه 325. كبكي خروس مخونه              326. كفكير به ته ديك خورده 327. كلوخه نباش كه به هر اويه به خيسي      328. گدار كه رو مدي صاحب خونه مشو                    329. گنج تو خرابه ايه 330 .  مادر چه خبر داره كه دختر چه هنر داره         331. مال بد بيخ ريش صاحب 332. مال خودي از گلويي اته نمشو     333. مرد ،رود، وزن، رود بند 334. مرگ حقه ولي بر همسايه 335. مرگ هم يه بار شيون هم يه بار 336. مسجد گرم وگدا هم اسده          337. مو ره از ماس كشيدن 338. مويه دماغ كسه شدن             339. مهري مار خود خو دارده 340. مادر مرده ره شيون ياد داد نمه       341  .ماين كه  ناخو نداشته باشم  كه پشت خور وخا رم                        342. نو به نرخ روز خورده 343. نه به او شوري شور ونه به اي بي نمكي 344. وصلت با خودي ومعمله با غريبه    345 .وقته كه نه نه نباشه به زن بابا بايد ساخت 346. هر آنكس كه دندان دهد نان دهد     347. هر سرازيري يه سر بالايي داره               348. هر كه به اميد همسايه باشه گشنه ممونه 349. هر كه ريش داره خو بابا تو نيه 350. ياسين به گوش خر خونده 351. يه نه وهزار اسودگي يه هام وهزار ناراحتي   352. هم از تروبه مخورده وهم ار اخور 353. صد تا صبو مسازده ويه كه دسته نداره 354. او شيرينه ولي مشك گنديديه   355. او دريا به دهن سگ نجس نمشو    356.زن بی شو همه جا مشو 357. خدا اگه تخته تراش نیه تخته ور نمندازه

358. مویه درسمو قوته 359. قرض اگه از تمه گذشت هر شو پلو 360. دستم د جوال باشه شویم که شغال باشه 361. دست ادمی مره زر خاک362. دین خور ور دنیا خونفروش363. مرگ نمگه کی میام 364. تور دنیا بو خو نخه کردن 365. دنیا دیده به از دنیا خورده 366. از او دنیا که بیومده 367. سردار کلیجدکو که مرغابی شو ببین در شهر چه غوغایه مشو

368. دنبال خره مرده مگردده که نعلیر بکشده 369. زوری به خر نمرسه به پالونی مرسه 370. یه روده راست تو اشکمی نیه 371. حرفونی ور تیغ بل راست نمیه 372. دل ادم سفره نونه نیه که پیش هر کسه وا کنه 373. زبونی قفل بند نداره374. مثل یه کوکه سر خور زر برفمکنه 375. نه شیر شتر مام نه دیدار عرب 376. ور گربه نمشو گوین کتی377. شیطور شیر برنج مده 378. خر لنگ معطل شه 379. غلوم کهه از راه میه اقا به سر رایی مشو 380. سوراخ دعار گم داری381. شنیدن که یخ مخورن نمدونن که یخ ره تابستو مخورن یا زمستو

382. یکه ور نعل مزنه یکه ور تخته 383. قند وقرونت برینو یکیه

384. به ده کورو که رسیدی دست خور ور چش خو گیر 385. عقل که نیه جو در عذابه 386. شاه مبخشه شاه غلوم نمبخشه 387. کسه غصه مخوره که زن بمیره خواهر زن ندشته بو  388. دزد ناگرفته پادشاهه  389. خود اشکم گشنه اتش بازی راس نمیه 390. جا خر بستن خور نمدونه  391. مرگ نمگه کی میام392.دسته ادمی مره زر خاک 393. دین خور ور دنیا خو نفروش 394. تور دنیا بو خو نخن کرد395. دنیا دیده به از دنیا خورده 396. ازو دنیا که بیومده397. دنبال خر مرده مگردده که نعلیر بکشده 398. زوری به خر نمرسه به پالونی مرسه 399. یه رودی راست تو اشکمی نیه 400 .حرفونی ور تیغ بل راست نمیه 401. دل ادمی سفره نونه نیه که پیش هر کسه وا کنه 402. زبئنی قفل وبند نداره 403. مسل یه کوگه سر خور زر برف کردیه 404. نه شیر شتر مام نه دیدار عرب 405. خر لنک معطل شه 406 . خواجه که از راه میه غلوم به سر راهی مشو 407. سوراخ دعار گم داری 408. شنفتی که یخ مخورن ولی نمدونن که یخ ره تابستو مخورن یا زمستو 409. یکه ور نل مزنه یکه ور تخته 410. مار بی مخ ورسمو ور بستی 411. قند وقروت بری نو یکیه 412. به ده کورو که رسیدی دست خور ور چش خو گیر 413. عقل که نیه جو در عذابه 414. شاه مبخشه شاه غلوم نمبخشه 415. کسه غصه مخوره که زنی بمره خواهر زن ندشته بو 416. دزد نا گرفته پادشاهه

417. خود اشکم گشنه اتش بازی راست نمیه 418. جا خر بستن خور نمدونه 419. عروسی به هوس پرسه به عوض 420. نو که میه به بازار کهنه مشو دل ازار 421. مایی ایر خود خو دشمه کنی ایر چیزه وعده کو وی نده 422. زن بی شو همه جا مشو 423. مویه درسمو قوته 424. خدا اگه تخته تراش نیه تخته ور هم اندازه 425. دستم دجوال باشه شویم کو شغال باشه 426. چغندر کلو ته تروبه 427. قرض که از تمن گذشت هر شو پلو 428. اگه ور مخت منو منونی عروس شو که دخونه بنمونی 429. حرف از رو حرف میه باد ازرو برف میه 430. چند برف تا به حال بکو بیدی 431.  بی منت خر دارو  بار خور خو ور دارو  432  .

[ شنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۰ ] [ 14:57 ] [ فرامرز مهدوی ]

درباره وبلاگ

فرامرز مهدوی نویسنده وکارگردان .محقق و جمع اوری ضرب المثل های بیرجندی